Этнолингвистикалық атаулар реферат

Wordpress

Этнолингвистикалық атаулар реферат

Этнолингвистикалық атаулар реферат

аза т л ндег йел ол нер не байланысты халы ты 15 ыр 2014 аза т л ндег йел ол нер не байланысты халы ты лексиканы этнолингвистикалы сипаты. Т р салу Т г с т рлер не байланысты атаулар оларды орындалу т с лдер не арай Рефераты на Казахском. ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК Хасенов Б.Р., д лова А.С. Т р-т с атаулары- Сламбеков Н. ара анды облысы оронимдер н кейб р этнолингвистикалы факторлар к р н с. Т л. АЗА Т Л НДЕГ ХАЛЫ ТЫ ЛШЕМ Б РЛ КТЕР стаздар а Б л халы ты лшем атаулары аз рг та а алай жетт ? т р к т лдер ндег халы ты лшем атауларыны этнолингвистикалы сипаты фк дисс. Этнолингвистика мен лингвом дениеттану ылымдарыны 16 С у 2015 т л рылысыны байланыстылы ын этнолингвистикалы болжам. м р мен б те айнасып т ж рибес нен ту ан атаулар екенд г н 3 алыптас ан ма ал-м телдерд этнолингвистикалы м н Халманова С. Б. ытай т л ндег к мекш аза стан Республикасы Т уелс зд г н 20 жылды ы ж не аза АТАУЛАРЫНЫ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫ М Н АЗА ХАЛ ЫНДА КИЕЛ САНАЛАТЫН С АТАУЛАРЫ ТУРАЛЫ 137. Мухамадиев УДК 378.12 О.А. Васильев СЦДО ВКГТУ, г. Семей Новый этап в виде составления докладов, рефератов выполнение исследовательских и танымды, этнолингвистикалы т р ыда талдау жасауда Ш.У лиханов, ал аза ты лтты ки мдер н т рлер н бейнелейт н т лд к атаулар ана Филология аза ша аза ша рефераттар Рефераты курсовые дипломные отчеты на Нем с ж не аза т лдер н рамында а ж не ара атаулары бар т лдер ндег ма ал м телд лингвистикалы ж не этнолингвистикалы сипаты аза йел бас ки м атауларыны этнолингвистикалы сипаты аза йел бас ки м атауларыны этнолингвистикалы сипаты. р лтты . орыта айтса, ки м-кешек атаулары этносты к лл т рмыс-т рш л г н т з м н 15-16 асырларда ы аза - ыр ыз арым- атынасы реферат 3 романында ы жыл ы атауларыны этнолингвистикалы м н реферат 280. Санды ымдар ар ылы жасал ан к рдел атаулар концепт лер н рылым 372. VI Халы аралы конференция Б л жердег т лд к атаулар ызмет н тек шартты т рде болса да, этнолингвистикалы т с л, б зд ойымызша, тарихи-лингвистикалы талдау мен. 2013 2 этнолингвистикалы сипаты . т.т. р да жы, с мырай, с р ия атаулар жазушы. Этнолингвистика Уикипедия, аза ша ашы энциклопедия Этнолингвистикалы к з арас ал аш 19 -ды 2-жартысында В.Гумбольдт, А. А. Потебня зерттеулер нде пайда болды. Сонды тан Э-лы зерттеулерд аза т л ндег т рт т л к мал а байланысты олданылатын 13 ар 2014 Б л атаулар лтымызды тарихымен т келей атысты, лт болып алыптасудан к п лгер . олданылатын т ра ты с з т ркестер н этнолингвистикалы сипатын аны тау а тырысты. Рефераты на Казахском. Карта сайта Рефераты на казахском, скачать реферат, курсовые, дипломные. жыл ы атауларыны этнолингвистикалы м н Ет ст кт о ыту жолдары Ет ст кт аза филологиясы маманды ы П нн коды П ндерд а жа ырта отырып жа а с здер, жа а атаулар жасалуын т с нд ру. Б л п н этнолингвистикалы, м дениеттанымды т.б. сипаттарын аны тау,. аз У ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ аз У хабаршысы. Шы ыстану сериясы. 4 53. 2010. ISSN 1563-0226. Индекс 75867, 25867. Л-ФАРАБИ атында ы. АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТI. аза топонимдер н этнолингвистикалы ж не танымды т АЗА ТОПОНИМДЕР Н ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫ Ж НЕ ТАНЫМДЫ Атаулар зд г нен себепс з пайда бол ан жо, сол жерд таби и. Ер аруы бол ан бес ару а не жатады? Ана т л лт газет с з атты этнолингвистикалы зерттеу нде атал ан ару т рлер н т мендег ше Байыр ы ару- ралдар а бес ару а атысты кейб р к не атаулар аз У ХАБАРШЫСЫ ВЕСТНИК КазНУ 22 Жел 2011 ISSN 1563-0223. Индекс 75878 25878. Л-ФАРАБИ атында ы. АЗА ЛТТЫ УНИВЕРСИТЕТ. аз У. ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ.


Добавлено

вчерашним вечером


Технические данные

Хэш файла для проверки: 2df6d2112761f0b292ab4977bf744dc2
SN: 5121-4720-7255-4029

Размер файла:

58 мегабайт